Letalske.com

Pogoji

Splošni pogoji in navodila

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta agencija LETALSKE.COM d.o.o. (v nadaljevanju LETALSKE.COM) in potnik. Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo storitve LETALSKE.COM in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

LETALSKE.COM je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje za svoje potovanje. LETALSKE.COM ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje LETALSKE.COM, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.

Cene

Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki; razen v kolikor je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven.

Rezervacije

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t.i. request). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Plačila

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici LETALSKE.COM oz. LETALSKE.COM prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu LETALSKE.COM v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) produkta ali storitve LETALSKE.COM, v primeru vračila plačila LETALSKE.COM v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. LETALSKE.COM in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. V kolikor pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.

Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Zavarovalna premija v primeru zavarovanja razširjenega rizika odpovedi je 6,075 % + 6,5 % DZPZ, kar znaša 6,470 % vrednosti turističnega potovanja. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.

Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja (delna odpoved).

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije LETALSKE.COM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: LETALSKE.COM d.o.o., Kržičeva 9, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer LETALSKE.COM take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, LETALSKE.COM posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. LETALSKE.COM ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (se pravi potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah le-te države. LETALSKE.COM za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (v kolikor ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Obrezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih (potnem listu in osebni izkaznici); le-te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev otovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povrnitve stroškov.

Obvestila pred odhodom

Potniki s strani LETALSKE.COM, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi

Popredpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. LETALSKE.COM ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Točnost prevoznikov

LETALSKE.COM ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. LETALSKE.COM ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Ostalo

LETALSKE.COM vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi LETALSKE.COM in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji/nakupu.

V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.

i. Letalske vozovnice

V kolikor pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani LETALSKE.COM. Potnik in LETALSKE.COM sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. LETALSKE.COM je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje. LETALSKE.COM ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni večveljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti (t. i. wait list). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici LETALSKE.COM oz. LETALSKE.COM prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu LETALSKE.COM v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) LETALSKE.COM, v primeru vračila plačila LETALSKE.COM v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere LETALSKE.COM ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.


V primeru da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. LETALSKE.COM ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. LETALSKE.COM in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.

Prtljaga

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziromaškodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.


Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.


V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

LETALSKE.COM ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov

LETALSKE.COM ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. LETALSKE.COM ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

ii. STAy Student (prenočišča, ture, prevozi) & Exclusively Hotels

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t.i. request). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici LETALSKE.COM oz. LETALSKE.COM prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu LETALSKE.COM v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ... ) produkta ali storitve LETALSKE.COM, v primeru vračila plačila LETALSKE.COM v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu LETALSKE.COM izda "voucher", ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. LETALSKE.COM je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot taka ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako LETALSKE.COM ni odgovorna za kakršne koli zahteve, izgube,škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere LETALSKE.COM nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, ampak niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati LETALSKE.COM pristojbino 25€ ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali LETALSKE.COM. V kolikor potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri LETALSKE.COM in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani LETALSKE.COM.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije LETALSKE.COM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: LETALSKE.COM d.o.o., Trg Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer LETALSKE.COM take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, LETALSKE.COM posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. LETALSKE.COM ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

iii. Spletne rezervacije STAystudent - t.i. "on-line"rezervacije

Rezervacijo prenočišč, tur, prevozov, ... lahko potnik opravi tudi prek spletne strani LETALSKE.COM - t. i. rezervacija "on-line". Potnik lahko naredi rezervacijo oziroma naroči želen produkt ali storitev najmanj 10 dni pred načrtovanim datumom odhoda. Rezervacija ni potrjena, dokler potnik ne dobi potrditve le-te s strani LETALSKE.COM. V kolikor rezervacije ni bilo močopraviti, je potnik obveščen s strani LETALSKE.COM v roku dveh delovnih dni prek telefona ali elektronske pošte.

Če potnikželi rezervirati produkt ali storitev manj kot 10 dni pred željenim odhodom ali ima posebne zahteve (npr. rezervacija skupin, ki štejejo več kot 9 oseb), se mora obrniti neposredno na poslovalnico LETALSKE.COM prek telefona, faksa ali elektronske pošte. V kolikor želen produkt ali storitev zahtevata dodatne stroške zaradi pozne prijave (npr. hitra pošta), mora potnik ob plačilu poravnati tudi te.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici LETALSKE.COM oz. LETALSKE.COM prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu LETALSKE.COM v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ... ) produkta ali storitve LETALSKE.COM, v primeru vračila plačila LETALSKE.COM v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu LETALSKE.COM izda "voucher", ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Voucher dobi potnik ponavadi prek elektronske ali priporočene pošte; v izjemnih primerih prek faksa ali ga osebno prevzame v poslovalnici. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. LETALSKE.COM je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot tak ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako LETALSKE.COM ni odgovoren za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere LETALSKE.COM nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, ampak niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati LETALSKE.COM pristojbino 25€ ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali LETALSKE.COM. V kolikor potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri LETALSKE.COM in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani LETALSKE.COM.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije LETALSKE.COM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: LETALSKE.COM d.o.o., Kržičeva 9, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer LETALSKE.COM take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, LETALSKE.COM posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. LETALSKE.COM ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

Spremljajte Letalske.com

Nakup letalske vozovnice pri nas

  • Najnižje cene letalskih kart
  • Stalno sveže ponudbe destinacij
  • Preprosta in hitra rezervacija
  • Prijazna podpora
  • Pomoč pri spremembah in odpovedih

Izbrane top ponudbe

  • Južna Afrika 698
  • Tajska 557
  • Abu Dhabi 172

Letalski prevozniki